1

שלב 1

2

שלב 2

3

שלב 3

תהליך חילופי מחזיקים משמעו שינוי חשבון המים מדייר יוצא לדייר נכנס.
על פי החוק, המחזיק בנכס חייב בתשלום מים לחברה מיום כניסתו לנכס ומקריאת המונה
המדויקת נכון ליום הכניסה. במקביל המחזיק היוצא מחוייב עד ליום היציאה וקריאת המונה .
• על בעל נכס וכל מי שעוזב נכס או שנכנס לנכס להודיע על כך לחברה בכתב.
• אי מסירת הודעה על עזיבת הנכס תגרור המשך חיוב המחזיק "היוצא ב" חשבונות המים.
 פרטי הנכס

 רחוב *  
 מספר בית *  
 ישוב *  
 מספר כניסה  
 מספר דירה  
 סוג שימוש *  
 מספר מד מים *  
 פרטי המשכיר / בעל הנכס

סוג משכיר *  
שם צרכן/תאגיד *  
מספר ת.ז / מספר ח.פ   
מספר דרכון 
כתובת למשלוח דואר  
טלפון נייד / נייח *   -
טלפון נוסף   -